مسأله اذن پدر در ازدواج دختر باکره رشیده از دیدگاه فقهی و اجتماعی
54 بازدید
محل نشر: مجله علوم اسلامی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: یکی از مسائل مهم فقهی،اجتماعی وفرهنگی جامعه مسئله روابط دختر وپسر است. این مسئله موجب مباحث اخلاقی ،اجتماعی وحتی سیاسی گردیده است . با توجه به اعتقاد به جامعیت احکام اسلام در حل بحرانهای انسانی ، اخلاقی واجتماعی،قطعا اسلام برای این مشکل نیز راه حلی داشته ودارد.ازدواج تنها وصحیح ترین راه حل پیشنهادی اسلام برای مشکلات اخلاقی است.اما این مسئله عملا با مشکلاتی روبرو است؛ ازجمله مسئله اذن پدر در ازدواج دختراست. ما این مسئله را از دیدگاه فقهی مورد بررسی قرارداده ایم . بااستناد به آیات ، روایات ، اصول وآرای فقهای بزرگ به این نتیجه رسیده ایم که اذن پدر در ازدواج دختر باکره رشیده شرط نیست. اما فقها از باب احتیاط ورعایت مصالح اذن پدر را در ازدواج باکره رشیده شرط دانسته انداین موضوع نیز بررسی شده است که آیا این احتیاط ومصلحت طلبی با واقعیتها ی اجتماعی وخارجی منطبق هست یا خیر؟ پاسخ این سؤال نیز چندان مثبت نیست زیرا باتحولات فرهنگی واجتماعی ورشد همه جانبه دختران این احتیاطات نیز اگر مشکل آفرین نباشند مشکلی را حل نخواهند کرد واژگان کلیدی: ولی ،اذن، باکره، ازدواج،متعه، رشیده، مصلحت
دانلود